Novinky

X. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu

30. 10. 2014

29. 10. 2014 | 11. - 12. listopadu 2014, kongresové centrum Aldis Hradec Králové

Jubilejní X. ročník celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

PROGRAM KONFERENCE
úterý 11. 11. 2014

8:00 prezence účastníků
9:00 Zahájení konference, úvodní referát - Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)

Stavebnictví a energetická náročnost- Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)Budoucnost dotačních programů SFŽP ve vztahu k budovám veřejného sektoru i k bydlení - Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí)
Prezentace programů Státního fondu rozvoje bydlení - Ing. František Hadáček (Státní fond rozvoje bydlení)
Dopady ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. na navrhování konstrukcí a budov - Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Súvislosti tepelnej ochrany a protipožiarnej bezpečnosti budov s uplatnením ETICS zavedené technickými predpismi v SR - Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)

11:20-11:50 Přestávka
Úspěšné realizace systémů řízeného větrání ve školských objektech Ing. Martin Bažant (Atrea s. r. o.)
Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov a jejich zajištění Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha a. s.)
Syntéza nestacionárních vlastností konstrukcí budov a intenzity větrání s ohledem na potřebu energie pro vytápění Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc., Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství a.s., stavební tepelná technika)
Analýza rozdielností medzi skutočným a požadovaným stavom vnútorného prostredia v triede počas vyučovania Ing. Miroslav Javorček (Slovenská technická univerzita) prof. Ing. Zuzana Sternová Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)

13:15-14:15 Oběd
Sanace povrchů ETICS napadených biodeteriogeny (řasy, plísně) Ing. Martin Jirků (STACHEMA CZ s.r.o.)
Zateplení fasád bytových staveb novými technologiemi Ing. Karel Sedláček, Ph.D. (Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
Tmavé odstíny na zateplovaných fasádách. Měření totální sluneční odrazivosti a používání tzv. studených pigmentů - nové měřítko, nová filozofie a nové možnosti Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r. o.)
Technická pravidla pro zdvojení ETICS- Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov)
Zásahy do nosných skeletových konstrukcí - Ing. Václav Vimmr, CSc., Ing. Tomáš Vimmr (STÚ-K, a. s.)
Obnova budov č. 14. a 15. baťovského areálu ve Zlíně z pohledu pracovníků památkové péče - Ing. Arch. Ladislav Buchta (Národní památkový ústav, pracoviště Kroměříž)

16:25-16:55 Přestávka
Odolnost ETICS proti mechanickému zatížení Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s.r.o.)
Kvalita prováděných prací a technicko-ekonomické aspekty činnosti technického dozoru investora Dr. Ing. Leoš Červenka, Ing. Jan Ficenec, Ph.D.(Termo+holding. a. s.)
„S čím se nepočítalo při projektu změny využití stavby" - Ing. Pavel Šťastný, CSc. (Remmers CZ s.r.o.)
Praktické zkušenosti s prováděním PENB v bytových domech Robert Šafránek
17:50 Ukončení programu prvního dne konference
19:30 01:00 Večerní diskusní setkání účastníků konference a přednášejících

středa 12. 11. 2014
9:00 Energetické aspekty obvodových plášťů z pohledu udžitelného rozvoje a jejich návrh Ing. Ondřej Smolík (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Faktory ovlivňující výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla oken Ing. Petr Školník (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Udržitelnost plastových izolací Ing. František Vörös (sdružení EPS ČR)
Vegetační střechy a jejich budoucnost Ing. Petr Vacek (Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
Časté chyby při realizaci zateplených šikmých střech. Konstrukční varianty při opravách a rekonstrukcích. Příklady z praxe a netradiční řešení detailů. Jan Kurc (Knauf Insulation s. r. o.)
Upevňování předmětů na ETICS bez vzniku tepelných mostů Bc. Jiří Klásek (Stomix spol. s r.o.)
Odolnost zateplovacích systémů proti rázu a proti krupobití Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r. o.)
Kapilární kalcium silikátové vnitřní zateplení, nová šance pro historické stavby
Ing. Aleš Břenek
Vady při obnově otvorových výplní v památkových zónách Ing. František Stránský (RATEA-WEST, s.r.o.)

11:10-11:40 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
Izolace vstupních a suterenních prostor Ing. Vladan Panovec (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Rekognoskácia fyzického a chemického stavu pórobetónu po dlouhodobej expozícii v bytových budovách Ing. Michal Bačuvčík, Ing. Ivan Janotka, CSc. (Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.)
Stanovení návrhových hodnot součinitele tepelné vodivosti minerální izolace - Ing. arch. Marcela Kubů (Asociace výrobců minerální izolace)
Orientace v přívalu certifikátů v oblasti zateplování- Ing. Václav Hadrava (Likov s.r.o.)
Příprava a provedení revitalizace panelového domu (praktické zkušenosti přesedy SVJ) - Ing. Miroslav Kubín (SVJ Urxova)
Zkušenosti technického dozoru při provádění rekonstrukcí bytových domů a skeletových objektů Ing. Radka Vimmrová, Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K, a. s.)
Sledování ukazatelů energetické náročnosti při optimalizaci regenerace evropského bytového fondu Ing. Tomáš Vimmr (STÚ-K, a. s.)
Zkušenosti se zabezpečením vstupů do bytového domu Ing. Petr Bohuslávek (TZB-info)
Ukončení konference

13:25-14:25 Oběd účastníků

Generálním partnerem této odborné konference je společnost ISOVER.

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, tel.: 281 017 445

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE
Miroslav Bezouška (organizační garant)
Dr. Ing. Leoš Červenka (TERMO+ holding, a.s.)
Ing. arch. Naděžda Goryczková (Národní památkový ústav, generální ředitelka)
JUDr. Ing. Eva Helclová (Státní fond rozvoje bydlení, ředitelka)
Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s.) - odborný garant konference
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov, předseda)
Ing. Miroslav Mareš (Asociace energetických auditorů, předseda správní rady)
Ing. Irena Plocková (Podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSUS, n. o., Bratislava, riaditeľka)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Ing. Pavel Štěpán (Český svaz stavebních inženýrů, prezident)
Ing Pavel Křeček (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, předseda)
Ing. Petr Valdman (Státní fond životního prostředí, ředitel)
Ing. Vít Vaníček (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K a. s., ředitel)